Algemene voorwaarden

www.Stressbijdieren.nl is onderdeel van www.FluffyFood.nl

Stress bij dieren is gevestigd op: 

Lodenvloer 29, 2614 HD Te Delft

Email: 24 per dag via email [email protected]

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Stress bij dieren: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
  2. Consument: wederpartij van Stress bij dieren die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
  3. Afnemer: wederpartij van Stress bij dieren handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf
  4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stress bij dieren en consument/afnemer. 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.Stress bij dieren.nl (verder te noemen Stress bij dieren) en op alle met wederverkoper van producten van Stress bij dieren gesloten overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de consument / afnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van de bestelling via de internetsite van Stress bij dieren. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Stress bij dieren de bestelling in behandeling heeft genomen.

3.2 Er geldt geen minimum bestelbedrag voor consument / afnemer. Stress bij dieren heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden.

3.3 Na het in behandeling nemen van de geplaatste bestelling wordt z.s.m. een factuur met de geldende kortingspercentage naar consument / afnemer gemaild. 

3.4 Stress bij dieren is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien hij gegronde redenen heeft te vrezen dat de consument / afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan zijn een concrete en recente negatieve ervaring van de Stress bij dieren met consument / afnemer.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., exclusief kosten van verpakking, vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdrage.

4.2 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

4.3 De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud. 

4.4 De getoonde afbeeldingen kunnen enigszins afwijken.

4.5 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Stress bij dieren bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

4.6 Stress bij dieren is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

Artikel 5 Betaling en incasso

5.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:

  1. Vooruitbetaling: consument / afnemer kan het totaalbedrag overmaken op bankrekeningnummer.
  2. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag middels Ideal voldoen. 

5.2 In geval van wanbetaling van de consument / afnemer draagt Stress bij dieren na het verstrijken van een redelijke termijn, haar vordering over aan haar incassobureau en heeft daarmede het recht om de in redelijkheid gemaakte incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente.

5.3 Indien consument / afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is deze van rechtswege in verzuim. Consument / afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat consument / afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

5.4 Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van consument / afnemer.

5.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van consument / afnemer.

Artikel 6 Levering

6.1 Levering door Stress bij dieren vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder of bij afhaling door consument / afnemer. 

6.2 Alle leveringen van Stress bij dieren worden bezorgd door DPD (pakketten) en PosNL(brievenbuspost). Verzending van pakketten naar postbusnr is niet mogelijk! 

6.3 Verzendingen geschieden voor rekening en risico van consument /afnemer. Stress bij dieren regelt de wijze van verzending. 

6.4 Stress bij dieren levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld.

6.5 Verzending vindt in de regel plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling. Indien één of meerdere artikelen niet op voorraad zijn, kan het gebeuren dat deze levertijd enkele dagen overschreden wordt.

6.6 Overschrijding van enige leveringstermijnen geeft consument/ afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

6.7 De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal Stress bij dieren de consument / afnemer hiervan op de hoogte stellen. Beide partijen zijn dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6.8 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, kan Stress bij dieren (indien consument / afnemer dit wenst) een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.

6.9 Indien een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd kan de consument / afnemer dit binnen 14 dagen aan Stress bij dieren melden, en wordt de aflevering eventueel op de kosten van Stress bij dieren aangevuld of opnieuw verricht.

Artikel 7 Retourrecht

Tijdens onze opheffingsuitverkoop geldt:

Afgeprijsde artikelen kunnen niet geretourneerd worden m.u.v. kleding. U kunt hiervoor dan iets anders uitzoeken - u krijgt géén geld terug.

Artikel 8 Garantie

8.1 Stress bij dieren garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering. Indien gewenst kan Stress bij dieren consument / afnemer vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en de oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. 

8.2 De verzendkosten voor het sturen van een nieuw of gerepareerd artikel worden alleen vergoed door Stress bij dieren indien het defect valt onder garantie. Let op: Stress bij dieren is niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kan consument/ afnemer de producten met verhoogd aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.

8.3 Garantie- aanspraken kunnen alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij Stress bij dieren worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.4 Stress bij dieren zal het artikel repareren, vervangen of vergoeden indien er aan de in 8.3 gestelde voorwaarden is voldaan.

8.5 Deze garantie is niet van toepassing indien: 

  1. er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht; 
  2. er sprake is van gebreke die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik;
  3. het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
  4. Stress bij dieren niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken en het gebrek eventueel te herstellen;

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Stress bij dieren met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie. 

9.2 Consument / afnemer vrijwaart Stress bij dieren voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Stress bij dieren toerekenbaar is.

9.3 Stress bij dieren is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.4 Indien Stress bij dieren in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van de terzake doende factuur.

Artikel 10 Overmacht                                                    

10.1 Stress bij dieren en consument / afnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Stress bij dieren geen invloed kan uitoefenen, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. 

Artikel 11 Ontbinding

11.1 Stress bij dieren is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a: consument / afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b: na het sluiten van de overeenkomst Stress bij dieren ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument / afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument / afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

11.2 Voorts is Stress bij dieren bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

12.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de Nederlandse rechter. 

Artikel 13 Slotbepaling

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.